Testhuset, Roslev

Contact info

Testhuset, Roslev
Rybjergvej 3
7870 Roslev

Karin Birn Nielsen
Central Denmark Region
T: +45 7841 1911 / +45 2124 2757
E: Karin.nielsen@ru.rm.dk

Site owner:
Region Midtjylland, Jordforureningskontoret

Current activity
  • No current projects found

Region Midtjylland erhvervede TESTHUSET Rybjergvej 3, Roslev i oktober 2019, idet det var billigere for regionen at købe huset, end at sikre indeluften i boligen mod påvirkning fra den underliggende forurening. På indstilling fra Jordforureningskontoret blev det i 2019 politisk besluttet, at Jordforureningskontoret kan anvende ejendommen Rybjergvej 3 som testhus i en periode på 5 år. Herefter skal det besluttes, om der fortsat er grundlag for at anvende ejendommen som testhus, ellers skal huset nedrives.

 

 

Lokaliteten ligger i et morænelandskab. Geologien vurderes generelt at være opbygget af 15 m kvartært sand og grus, der underlejres af tertiært ler. Det primære magasin er knyttet til de kvartære sand- og gruslag.

På lokaliteten er fundet fyld til 0,7-3,6 m.u.t., under fyldet er truffet fint-mellemkornet sand til omkring 4 m.u.t., herunder er truffet svagt sandet silt til 12 m.u.t.

Vandspejlet træffes fra 0,5-1,5 m.u.t. Der er tale om et terrænnært grundvandsmagasin, der vurderes at være delvis sammenhængende. Strømningsretningen vurderes at være mod øst til nordøst.

Der er på og omkring Rybjergvej 3 påvist jordforurening på op til 1,7 mg/kg PCE, men i de fleste jordprøver er der ikke påvist chlorerede opløsningsmidler over detektionsgrænsen.

I grundvandet er påvist op til 21.000 µg/l PCE, 340 µg/l TCE, 680 µg/l DCE og 62 µg/l vinylchlorid.

I poreluftmålinger udenfor bygningen er der påvist op til 22.000 µg/m3 PCE, og 1.500 µg/m3 TCE.

I poreluftmålinger under gulv på Rybjergvej 3 er der påvist op til 9.800 µg/m3 PCE, 100 µg/m3 TCE og 2 µg/m3 vinylchlorid. Der er kun målt indhold af vinylchlorid i én prøve ud af 198.

I indeluften er påvist op til 42 µg/m3 PCE, 4,6 ug/m3 TCE, 18 µg/m3 DCE og 2,1 µg/m3 vinylchlorid.

I målinger bag vandlåse i huset er påvist op til 180 µg/m3 PCE, 78 µg/m3 TCE, 215 µg/m3 DCE og 47 µg/m3 vinylchlorid.

I kloaksamlebrønde uden for huset er påvist op til 330 µg/m3 PCE, 99 µg/m3 TCE, 365 µg/m3 DCE og 140 µg/m3 vinylchlorid.

Det vurderes umiddelbart, at vinylchlorid-indholdet i indeluften stammer fra kloaksystemet, idet der generelt ikke måles vinylchlorid i poreluftmålinger under gulv.

Grunden er meget lille, der kan parkere 1 bil på grunden, samt eventuelle feltbiler foran huset. Der er øvrige P-muligheder indenfor 100 m.

Der er vand, wc, køkken samt stole og bord. Der er dagligvarebutik ca. 100 m fra TESTHUSET.

Målepunkter under gulv, målepunkter for indeluft og udereference, målepunkter bag vandlås, målepunkter i kloaksamlebrønde. Målepunkternes placering kan ses på de tre vedlagte situationsplaner. IoT-muligheder.

Besøg skal aftales med Region Midtjylland, kontaktperson Karin B. Nielsen.
Projekter skal tilsvarende aftales med Region Midtjylland.