Gasworks, Horsens

Contact info

Gasworks, Horsens
Gasvej 21
8700 Horsens

Jesper Simensen
Central Denmark Region
T: +45 78411927 / +45 24590943
E: Jesper.Simensen@ru.rm.dk

Site owner:
Danmarks Industrimuseum

Current activity
  • No current projects found

Horsens Gasworks was in operation from 1860-1969. A tar factory and an asphalt roofing factory was also located at the site. The site is heavily contaminated with tar components, phenols, heavy metals and cyanide. It is estimated that the volume of contaminated soil is 45 000 m3. A contaminated groundwaterplume discharges in a habour bassin 100 metes downstream the site. The hotspot area is easily accesible as it is situated beneath a parking lot.

The testsite opend in june 2015. 

Fill, sand, glacial till.

An upper and a lower aquifer seperated by moraine clay.

The site is heavily contaminated with tar components, phenols, heavy metals and cyanide. In 1996 contaminated soil is excavated in selected areas. The soil is contaminated 5-7 meters below the surface equalling 3-5 meters below the groundwater level. The tar contamination is heavy in the western part of the site. Cyanides are primarily found in the northen part of the site.  It is estimated that the volume of contaminated soil is 45 000 m3. A contaminated groundwaterplume in the upper aquifer discharges in a habour bassin 100 metes downstream the site.

 

CDR drillingrig and 4WD
VIA model
Exhibition
DualEM - Ramboll
Drone Systems
Drone Systems
MEP - VIA
Sorbisense
Georadar - Barlach Geofysik
Description

Udviklingsprojekt om geologisk og hydro-geologisk karakterisering af forurenede grunde.Det undersøges, hvorledes meget højopløste geologiske og hydrogeologiske modeller, og de dertilhørende stoftransportmodeller, kan forbedre grundlaget for dels risikovurdering fra jord- og grundvands-forurening og dels øge sandsynligheden for at en given oprensning sker på det bedst mulige grundlag. Geofysiske metoder og deres anvendelighed i urbane områder testes. Desuden undersøges hvor stor indflydelse hydrauliske barriere og antropogene lag potentielt har på en forureningsudbredelse. Best practice for detaljerede geologiske og hydrologiske voxelmodeller med diskretisering på 1x1x0,5 m afsøges. Projektet udføres som et samarbejde mellem VIA University Collge, Rambøll og Region Midtjylland. Projektet afrapporteres medium 2017.

Description

Anvendelse af drone til termisk kortlægning af forureningsudstrømning. Projektets overordnede formål var at afprøve og dokumentere, om termisk kortlægning fra drone kan anvendes som en tidsbesparende og omkostningsreducerende platform til detektion af grundvandsindsivning til havnebassin (Horsens havn) og vandløb (Grindsted Å). Projektet i relation til Horsens Havn udførtes som et samarbejde mellem Drone Systems og Region Midtjylland. Ved Horsens havn er det påvist at der sker en udstrømning af forurenet grundvand med relation til det tidligere Horsens Gasværk. Det specifikke formål ved Horsens havn var at lokalisere indsivningszoner ved spunsvæg til havnebassin. Etablerede udløb havde en meget tydelig temperatur kontrast, det var ikke muligt at skelne anden markant udstrømning fra spunsen. Termograferingen gav desuden indikationer af opblandingszonens udbredelse. Projektet er afrapporteret.

Partners
Investigation Methods

Drone termografi

Description

Forekomsten og aktiviteten af kabelbakterier er efterhånden veldokumenteret i hav- og søsedimenter og det resulterende elektriske felt kan måles med elektroder. Det er i et bachelorprojekt undersøgt om der er forekomst af kabelbakterier og om der i så fald er spændingsforskelle der skyldes kabelbakterier.

Description

Der er i projektet udviklet en metode , der muliggør mikrobiologisk prøvetagning samt in-situ forsøg med naturlig nedbrydning af phenoler. På havnearealet syd for Gasværksgrunden i Horsens er der gennem projektet etableret 9 boringer til datauindsamling for det dynamiske havnenære miljø i forhold til tidevands- og stormflodspåvirkning og de deraf afledte hydrauliske, temperatur- samt ilt og salinitetsmæssige ændringer en forureningsfane i dettte miljø påvirkes af. 2 af disse boringer er placeret i forbindelse med etablering af en ny kajindfatning, hvori der er en kntrolleret udstrømning fra havnearealet. Projektet er udført som et samarbejde mellem VIA University College og Region Midtjylland. Projektet er afrapporteret som Miljøprojekt nr. 1976, december 2017 (ISBN nr. 978-87-93614-59-8).

 

Project Documents

Prior to any testing activities Central Denmark Region must be contacted in order to approve and schedule testing activities. The site is located in the central urban area of Horsens.

The site is located in the central urban area of Horsens. The site owner is Denmarks Industrial Museum. At the museum meeting facilities can be booked as well as catering from the museum café. The museum has WIFI. keyclones.com

The site is available for soil, water and pore air sampling. The site contains a number of monitoring wells.

Prior to any testing activities Central Denmark Region must be contacted in order to approve and schedule testing activities. In order to minimize inconvinience to the musem activities testing activities will be scheduled accordingly. Expenses in relation to meeting facilities, catering or power must be setteled with the musem. 

As a rule all data obtained at the testsite must be accessible for future test projects.